(ร่าง) ประชาพิจารณ์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาระบบ CITIZENinfo Application ในส่วน Citizen Feedback ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0276) (ระหว่างวันที่ 15-20 สิงหาคม 2562)


15 Aug 62
203

(ร่าง) ประชาพิจารณ์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาระบบ CITIZENinfo Application ในส่วน Citizen Feedback ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0276) (ระหว่างวันที่ 15-20 สิงหาคม 2562)

1
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาฯ DGA-62-0276

102 ครั้ง
3

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างฯ DGA-62-0276

95 ครั้ง