(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างบริการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/62/0229 (ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2562)


7 Jun 62
284

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างบริการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/62/0229 (ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2562)

1
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคา DGA-62-0229

120 ครั้ง
3

(ร่าง) ประกาศ DGA-62-0229

117 ครั้ง