(ร่าง) ประชาพิจารณ์จัดซื้อเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพ (Data Visualization Engine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (DGA/62/0199) ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. 62 – 3 พ.ค. 62)


30 Apr 62
503

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จัดซื้อเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพ (Data Visualization Engine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (DGA/62/0199) ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. 62 – 3 พ.ค. 62)

1
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ DGA-62-0199

182 ครั้ง
3

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ DGA-62-0199

184 ครั้ง