ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart KIOSK) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0156)


4 เม.ย. 62
287

ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart KIOSK) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0156) 

1

62-0156 ประกาศเชิญชวน

138 ครั้ง