ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศ (SIEM) สำหรับศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC) ของ สพร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0216)


30 พ.ค. 62
9
1
2