(ร่าง) ประชาวิจารณ์จ้างพัฒนาระบบ Mobile Application จิตอาสา ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) EGA/61/0228


7 พ.ค. 61
82
1
2

ร่างประกาศ

5 ครั้ง