ประกาศ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบกระจายโหลดสำหรับระบบคอมพิวเตอร์เสมือน ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัคมดิจิทัล (ระบะที่ 2)(61/0124)


19 ม.ค. 61
171

ประกาศ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบกระจายโหลดสำหรับระบบคอมพิวเตอร์เสมือน ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัคมดิจิทัล (ระบะที่ 2)(61/0124)

1