ประกาศ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบกระจายโหลดสำหรับระบบคอมพิวเตอร์เสมือน ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัคมดิจิทัล (ระบะที่ 2)(61/0124)


19 Jan 61
176

ประกาศ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบกระจายโหลดสำหรับระบบคอมพิวเตอร์เสมือน ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัคมดิจิทัล (ระบะที่ 2)(61/0124)

1