ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 17 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)


10 ก.พ. 60
125
1

ร่าง ประกวดราคา

10 ครั้ง
2

ร่าง TOR

13 ครั้ง
3

ราคากลาง

7 ครั้ง
4

แบบแปลน

5 ครั้ง
5

BOQ

7 ครั้ง