ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 17 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)


10 ก.พ. 60
266
1

ร่าง ประกวดราคา

19 ครั้ง
2

ร่าง TOR

30 ครั้ง
3

ราคากลาง

13 ครั้ง
4

แบบแปลน

12 ครั้ง
5

BOQ

12 ครั้ง