ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างบริการระบบจัดการแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มแบบอัตโนมัติ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0073)


22 ธ.ค. 65
13


1

DGA-66-0073 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65127356156
งบประมาณ 4,500,000.00 บาท
2

DGA-66-0073 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65127356156
งบประมาณ 4,500,000.00 บาท
3

(TOR) DGA-66-0073

เลขที่โครงการ 65127356156
งบประมาณ 4,500,000.00 บาท
2 ครั้ง