ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565 หรือ Digital Government Awards 2022 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) (DGA/65/0220)


19 Sep 65
123
  1. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 2565 – 26 ก.ย. 2565

2. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 27 ก.ย. 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (วันเดียวเท่านั้น)

1

DGA-65-0220_2 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65097406021
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
10 ครั้ง
2

DGA-65-0220_2 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65097406021
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
5 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0220

เลขที่โครงการ 65097406021
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
9 ครั้ง