ประกาศประกวดราคา จ้างบริการรถยนต์ (รถตู้) ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 4 คัน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0007) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


5 Sep 65
34

ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 5/9/2565 – 12/9/2565

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13/9/2565 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

1

DGA-66-0007 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65097032136
งบประมาณ 2,400,000.00 บาท
5 ครั้ง
2

DGA-66-0007 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65097032136
งบประมาณ 2,400,000.00 บาท
3 ครั้ง
3

(TOR) DGA-66-0007

เลขที่โครงการ 65097032136
งบประมาณ 2,400,000.00 บาท
5 ครั้ง