ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0001)


1 Sep 65
66
1

DGA-66-0001 ประกาศประกวดราคาฯ

เลขที่โครงการ 65087777624
งบประมาณ 4,600,000.00 บาท
11 ครั้ง
2

DGA-66-0001 เอกสารประกวดราคาฯ

เลขที่โครงการ 65087777624
งบประมาณ 4,600,000.00 บาท
7 ครั้ง
3

(TOR) DGA-66-0001

เลขที่โครงการ 65087777624
งบประมาณ 4,600,000.00 บาท
11 ครั้ง