ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือบริหารจัดการข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์พร้อมการวิเคราะห์และติดตามผลการเผยแพร่เนื้อหาสร้างการรับรู้ด้านรัฐบาลดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


8 Jun 65
92
1

5.65-0165 ประกาศและเอกสารประกวด S

เลขที่โครงการ 65057340357
งบประมาณ 700,000.00 บาท
16 ครั้ง