ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือบริหารจัดการข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์พร้อมการวิเคราะห์และติดตามผลการเผยแพร่เนื้อหาสร้างการรับรู้ด้านรัฐบาลดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0165)


27 May 65
70
1

3.65-0165 (ร่าง)ประกาศและเอกสาร SEVP Signed

เลขที่โครงการ 65057340357
งบประมาณ 700,000.00 บาท
9 ครั้ง