ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 19 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0167)


19 May 65
392
1

DGA-65-0167 ประกาศประกวดราคาจ้าง

เลขที่โครงการ 65057240121
งบประมาณ 4,500,000.00 บาท
60 ครั้ง
2

DGA-65-0167 เอกสารประกวดราคาจ้าง

เลขที่โครงการ 65057240121
งบประมาณ 4,500,000.00 บาท
18 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0167

เลขที่โครงการ 65057240121
งบประมาณ 4,500,000.00 บาท
15 ครั้ง
4

เอกสารแนบ 1 ตารางสินค้าภายในประเทศ

เลขที่โครงการ 65057240121
งบประมาณ 4,500,000.00 บาท
7 ครั้ง
5

เอกสารแนบ 2 คู่มือการใช้งานอาคารบางกอกไทย final

เลขที่โครงการ 65057240121
งบประมาณ 4,500,000.00 บาท
4 ครั้ง
6

เอกสารแนบ 3 checklist รายการคุรุภัณฑ์ที่ถอดส่วนประกอบ

เลขที่โครงการ 65057240121
งบประมาณ 4,500,000.00 บาท
3 ครั้ง
7

เอกสารแนบ 4 แบบแปลนอาคารเดิมชั้น 19

เลขที่โครงการ 65057240121
งบประมาณ 4,500,000.00 บาท
8 ครั้ง
8

เอกสารแนบ 5 แบบแปลนอาคารปัจจุบัน

เลขที่โครงการ 65057240121
งบประมาณ 4,500,000.00 บาท
3 ครั้ง
9

เอกสารแนบท้าย 6 รายการรื้อถอนและขนย้ายเบื้องต้น 2

เลขที่โครงการ 65057240121
งบประมาณ 4,500,000.00 บาท
10 ครั้ง
10

เอกสารแนบท้าย 6.1 รายการรื้อถอนและขนย้ายเบื้องต้น 2

เลขที่โครงการ 65057240121
งบประมาณ 4,500,000.00 บาท
11 ครั้ง