ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยประจำปี 2565 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(DGA/65/0094)


14 Jan 65
42

ระหว่างวันที่ 14/1/2565 – 19/1/2565

1

DGA-65-0094 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 6507134944
งบประมาณ 4,700,000.00 บาท
7 ครั้ง
2

DGA-65-0094 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 6507134944
งบประมาณ 4,700,000.00 บาท
2 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0094

เลขที่โครงการ 6507134944
งบประมาณ 4,700,000.00 บาท
7 ครั้ง