ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูล Big Data ด้านเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0135) (ระหว่างวันที่ 9 – 17 มีนาคม 2564)


9 Mar 64
193
1

DGA-64-0135 ประกาศประกวดราคาฯ

เลขที่โครงการ 64037020515
งบประมาณ 3,500,000.00 บาท
13 ครั้ง
2

DGA-64-0135 เอกสารประกวดราคาฯ

เลขที่โครงการ 64037020515
งบประมาณ 3,500,000.00 บาท
12 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0135 งานจ้างพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูล Big Data ด้านเด็กและเยาวชน

เลขที่โครงการ 64037020515
งบประมาณ 3,500,000.00 บาท
28 ครั้ง