ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน สำหรับหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ ๕ (Digital Transformation Program: DTP#5) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0080)


28 Feb 67
70
1

DGA-67-0080.2 ประกาศประกวดฯ_AL

เลขที่โครงการ 67029471592
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
16 ครั้ง
2

DGA-67-0080.2 เอกสารประกวด

เลขที่โครงการ 67029471592
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
4 ครั้ง
3

(TOR) DGA-67-0080 ครั้งที่ 2

เลขที่โครงการ 67029471592
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
8 ครั้ง