ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) บริเวณชั้น ๕-๖, ๑๑, ๑๖-๑๘ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0076)


8 Jan 67
79
1

DGA-67-0076 ประกาศประกวดราคา_AL

เลขที่โครงการ 66129453730
งบประมาณ 20,433,900.00 บาท
18 ครั้ง
2

DGA-67-0076 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 66129453730
งบประมาณ 20,433,900.00 บาท
10 ครั้ง
3

(TOR) DGA-67-0076

เลขที่โครงการ 66129453730
งบประมาณ 20,433,900.00 บาท
12 ครั้ง
4

เอกสารแนบ 1 แบบแปลนอาคารเดิม

เลขที่โครงการ 66129453730
งบประมาณ 20,433,900.00 บาท
4 ครั้ง
5

เอกสารแนบ 3 แบบ ปัจจุบัน

เลขที่โครงการ 66129453730
งบประมาณ 20,433,900.00 บาท
7 ครั้ง
6

เอกสารแนบ 4

เลขที่โครงการ 66129453730
งบประมาณ 20,433,900.00 บาท
5 ครั้ง
7

เอกสารแนบ2 คู่มือการใช้งานอาคาร

เลขที่โครงการ 66129453730
งบประมาณ 20,433,900.00 บาท
6 ครั้ง