ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาซื้องานซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศบนระบบคลาวด์ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding) (DGA/67/0070) (ระหว่างวันที่ 7 – 12 ธันวาคม 2566)


7 Dec 66
32
1

DGA-67-0070 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 66129066864
งบประมาณ 13,395,000.00 บาท
10 ครั้ง
2

DGA-67-0070 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 66129066864
งบประมาณ 13,395,000.00 บาท
4 ครั้ง
3

(TOR) DGA-67-0070

เลขที่โครงการ 66129066864
งบประมาณ 13,395,000.00 บาท
8 ครั้ง