ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๓ (e-Government Executive Program e-GEP#13) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0062)


21 Nov 66
26
1

DGA-67-0062 ประกาศประกวดราคา CEO Signed

เลขที่โครงการ 66119312438
งบประมาณ 3,426,800.00 บาท
3 ครั้ง
2

DGA-67-0062 เอกสารประกวดราคาฯ

เลขที่โครงการ 66119312438
งบประมาณ 3,426,800.00 บาท
3 ครั้ง
3

(TOR) DGA-67-0062.1

เลขที่โครงการ 66119312438
งบประมาณ 3,426,800.00 บาท
3 ครั้ง