ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามข้อมูลแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


19 Mar 67
6
1