ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้าง โครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2567 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 2


2 Feb 67
22
1