ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานจ้างพัฒนาระบบรายงานสำหรับผู้ประกอบการ SME ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


1 Jul 67
1

DGA-67-0166 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P67060027795
งบประมาณ 1,856,450.00 บาท