ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานจ้างพัฒนาระบบสำหรับเชื่อมต่อและให้บริการระบบงานรับเรื่องและติดตามการร้องเรียน ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ในระบบแอปพลิเคชันทางรัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


1 Jul 67
1

DGA-67-0164 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P67060027777
งบประมาณ 500,000.00 บาท