ประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวิจัยบริการดิจิทัลสำหรับหนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ (SME One ID) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0149)


11 Jun 67
5
1

DGA-67-0149 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P67060005072
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
1 ครั้ง