ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศบนระบบคลาวด์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


6 Dec 66
46
1

DGA-67-0070 ประกาศแผน Signed

เลขที่โครงการ P66120001374
งบประมาณ 13,395,000.00 บาท
28 ครั้ง