ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชจีน สำหรับหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๓ (e-Government Executive Program e-GEP#13) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน))


17 Nov 66
32
1

DGA-67-0062 ประกาศแผนฯ Signed

เลขที่โครงการ P66110022521
งบประมาณ 3,426,800.00 บาท
16 ครั้ง