ประกาศราคากลางเช่าระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) (DGA/64/0020)


3 พ.ย. 63
56

ประกาศราคากลางเช่าระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์บริการลูกค้า  (DGA Contact Center) (DGA/64/0020) 

1

64-0020 ราคากลาง DGA

18 ครั้ง