แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศเกาหลีใต้


9 January 2562
352

ประเทศไทยได้เริ่มมีนโยบายเพื่อปูทางไปสู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาประมาณ 20 ปี ตั้งแต่ปี 1996 ซึ่งได้แก่ การจัดทำกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2539 – 2543 (IT 2000) อย่างไรก็ตาม

ผลการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทย จากการศึกษาดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Development Index: EGDI) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทยเป็นไปอย่างก้าวกระโดด จึงควรศึกษาแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศผู้นำ ซึ่งจากการศึกษาดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGDI) พบว่าตั้งแต่มีการจัดทำ EGDI ในปี 2003 ถึงปี 2018

ที่เป็นปีล่าสุด ประเทศที่มีการพัฒนาและมีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดที่สุด ได้แก่ เกาหลีใต้ ดังนั้น จึงควรศึกษาแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของเกาหลีใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงบทเรียนจากการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของเกาหลีใต้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยต่อไป

เอกสารแนบ

1