ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 2561


12 February 2564
578

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศผลการจัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Government Development Index (EGDI) ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพร้อมของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และสะท้อนถึงความสามารถของภาครัฐในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน โดยทำการสำรวจจากประเทศที่เป็นสมาชิกจำนวน 193 ประเทศ อีกทั้งยังเป็นปีแรกที่ได้มีการประกาศนำร่องการสำรวจการให้บริการออนไลน์ภาครัฐในระดับท้องถิ่น หรือ Local Online Service Index (LOSI) ใน 40 เมืองทั่วโลก โดยใช้แบบประเมินในการสำรวจเว็บไซต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ข้อมูลและบริการประชาชน

เอกสารแนบ

1