ปี 2560


15 January 2564
438

รายงานสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของปี 2560 ที่สะท้อนถึงภาพรวมระดับความพร้อมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาประเทศตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยรายงานประกอบด้วยข้อมูลและสถิติที่สำคัญต่อรัฐบาลดิจิทัล ทั้งด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานและการให้บริการของภาครัฐ สถิติด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดสากลที่สะท้อนถึงสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งบทวิเคราะห์ประโยชน์ของรัฐบาลดิจิทัลในมิติที่สำคัญ ตลอดจนแนวโน้มการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในอนาคต

เอกสารแนบ

1
2