ปี 2562


7 December 2563
358

รัฐบาลดิจิทัลถูกนำมาใช้เป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อยกระดับการทำงานของภาครัฐให้ทันสมัย และสามารถให้บริการสาธารณะโดยคำนึงถึงประชาชนเป็นสำคัญ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบริการสาธารณะที่สามารถให้บริการในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อลดต้นทุนในการให้บริการของภาครัฐ และการขอรับบริการของประชาชน รวมทั้งต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐบนพื้นฐานของข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกแก่ทุกภาคส่วน ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพของประเทศโดยรวม อีกด้วย

เพื่อให้เข้าใจถึงสถานะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยในปี 2562 ที่สะท้อนถึงภาพรวมของนโยบาย ระดับการพัฒนา และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเทศด้านข้อมูลภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อบริบทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงานของภาครัฐ

เอกสารแนบ

1

DGA—TDGSR-Booklet

56 ครั้ง