แผนรัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2 (DG 2)


15 January 2564
596

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 จัดทำเพื่อเป็นส่วนต่อขยายจากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ.2559-2561 เพื่อให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ในการขับเคลื่อนทุกขีดความสามารถ อย่างไรก็ตาม ในขณะนั้นได้มีการประกาสใช้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 สพร. จึงดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 ควบคู่กันไปให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลด (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ได้ตามไฟล์ด้านล่าง

เอกสารแนบ

1
2
3
4