แผนรัฐบาลดิจิทัล ระยะที่2 (DG2)


15 มกราคม 2564
368

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ขณะนี้ สพร. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ก่อนประกาศใช้ต่อไป