งานประชุมชี้แจงแนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลและแนวทางการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565


3 May 2565
1164

ตามมาตรา 10 (3) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อจัดทำตัวชี้วัด ดัชนีสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐที่ทำการสำรวจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2565 สพร. ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,876 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน 324 หน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมที่มีหน่วยงานใต้สังกัดตั้งอยู่ในจังหวัด รวมทั้งราชการส่วนภูมิภาค 21 กรม (ครอบคลุมการสำรวจหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาคจำนวน 1,550 หน่วยงาน) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 หน่วยงาน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่สะท้อนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งผลการสำรวจดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายและแผนการขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ให้มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อเป็นการให้เกียรติและเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล สพร. จะนำผลการสำรวจดังกล่าว มาพิจารณามอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 (Digital Government Awards 2022) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้โครงการสำรวจฯ ดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล สพร. จึงขอขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมงานประชุมชี้แจงแนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลและแนวทางการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านการประชุมออนไลน์ที่ https://zoom.us/j/93169372641 เพื่อชี้แจงให้หน่วยงานรัฐได้ทราบประเภท เกณฑ์ และวิธีการพิจารณารางวัลรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงชี้แจงแนวทางการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการ และเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ไฟล์ด้านล่างนี้

งานประชุมชี้แจงแนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลและแนวทางการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

อนึ่ง สพร. ได้มอบหมายให้บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสำรวจ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน Line ที่ @dgsurvey2022 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dgsurvey2022@dga.or.th หรือประสานงานเจ้าหน้าที่บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้ที่ นางสาวภันฑิราภรณ์ หวังโรจน์ฤทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 4403 3888 นางสาวนวลฉวี ทองสุกมาก 08 9921 4066 และนางสาวมนต์สินี กิตติตระกูลกาล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 3656 4465

เอกสารแนบ

1
2