การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2562


10 April 2562
410

 ด้วย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้ดำเนินการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบันเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  สพร. ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง (ร่าง) กรอบการสำรวจ และ (ร่าง) แบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศด้านรัฐบาลดิจิทัล และสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างแท้จริง สพร. จึงจัดการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและพัฒนาปรับปรุงแบบสำรวจให้สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยมอบหมายให้บริษัท ไอดีเสิร์ช จำกัด เป็นผู้ดำเนินการการจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสำรวจในครั้งนี้

ในการนี้ สพร. จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน จำนวน ๑ ท่าน ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ๒ ชั้น ๒ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมได้ที่นี่ และส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dgsurvey2019@dga.or.th ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดเตรียมอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ อาทิ สมาร์ทโฟน (Smart Phone) แท็บเล็ต (Tablet) หรือโน้ตบุ๊ก (Notebook) ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เพื่อใช้สำหรับทดสอบแบบสำรวจออนไลน์ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ คุณลินไสว  พนาสุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๙๑๕ ๙๘๖๑ และคุณนวลฉวี  ทองสุกมาก หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๙๙๒๑ ๔๐๖๖

เอกสารแนบ

1
2

กำหนดการ-update-05 04 62

15 ครั้ง
3
4