การประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านระบบ Tele Conference ครั้งที่ 1/62


13 May 2562
233

ด้วย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) กำลังดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่เหมาะสม โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๒ จะเป็นขั้นตอนของการสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งระดับกรมและระดับจังหวัดผ่านทางแบบสำรวจออนไลน์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดจะเลือกสำรวจ ๒๐ หน่วยงาน ต่อ ๑ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๗๖ จังหวัด ไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ในการนี้ สพร. ได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงกรอบการสำรวจ ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน และแบบสำรวจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ดูแลด้านนโยบายและยุทธศาสตร์หรือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง ๗๖ จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดของท่าน (กำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ทั้งนี้ ท่านสามารถเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่ทำการสำรวจ ทั้ง ๒๐ หน่วยงานเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ส่วนดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้

เอกสารแนบ

1
2
3