กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ


2 พฤษภาคม 2565
260

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (สถาบัน TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐจำนวน ๓ หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (e-GCEO) หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-GEP) และ หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (DTP) มาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงและมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยกรอบการเรียนรู้ของหลักสูตรดังกล่าวกำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมในประเทศร่วมกับการศึกษาดูงานต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้นำด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้เปิดโลกทัศน์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความสำเร็จของประเทศชั้นนำด้านรัฐบาลดิจิทัล เกิดแรงบันดาลใจ และสามารถนำแนวคิดและกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จของประเทศเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรและประเทศไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6