โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบริการภาครัฐแบบครบวงจร (One Stop Service)


13 September 2562
1563

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบริการภาครัฐแบบครบวงจร (One Stop Service)

หลักการและเหตุผล

        One stop service เป็นแนวคิดที่ต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการให้สามารถรับบริการจากหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ ณ ที่แห่งเดียว โดยไม่จำเป็นต้องไปติดต่อ ณ ส่วนราชการต่างๆ หลายแห่งซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการกับภาครัฐ เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนและยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ โดยสามารถที่จะใช้บริการร่วมกันทั้งในด้านสถานที่ บุคลากร ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ นอกจากนั้นยังเป็นการจัดทำสำนักงานบริการเสมือนจริง (Virtual Service Office) ขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตในเรื่องที่สามารถให้บริการได้บางเรื่อง โดยที่ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ตลอดเวลา (Non-Stop Service) และทุกสถานที่โดยไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยงานของรัฐอีกต่อไป

         และตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘  มีมติรับทราบการพัฒนาศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government access Channels) ผ่าน ๓ ช่องทางบริการ คือ ศูนย์รวมบริการภาครัฐในรูปแบบเว็บไซต์ (GovChannel) ศูนย์รวมบริการภาครัฐในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน (Government Application Center) และช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐผ่านตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐ (Governement Smart Kiosk) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. จึงได้พัฒนา“ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน หรือ Govchannel” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ในการพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐแบบศูนย์รวม ณ จุดเดียวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย ดังนั้นจึงพยายามที่จะพัฒนาและยกระดับ GovChannel ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐแบบศูนย์รวม ณ จุดเดียว (One Stop Service Portal)  สำหรับให้บริการข้อมูลและบริการดิจิทัลแก่ทุกภาคส่วน โดยจะจำแนกบริการออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ Citizen Portal สำหรับประชาชนทั่วไป Business Portal สำหรับภาคธุรกิจ และ Government Portal สำหรับภาครัฐ
โดยมุ่งเน้นบริการที่สำคัญและมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้ารับบริการจากภาครัฐ รวมถึงขยายขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ภาคธุรกิจ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

         จากเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ซึ่งมีหน้าที่เป็นแกนหลักในการเตรียมความพร้อมทักษะดิจิทัลของบุคคลากรภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย จึงได้จัด หลักสูตรการพัฒนาบริการภาครัฐแบบครบวงจร (One Stop Service) ขึ้นโดยหลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้มีการบริการที่สะดวกและรวดเร็วขึ้นผ่านบริการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐและลดขั้นตอนการให้บริการต่างๆ ให้กระชับ รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น

เอกสารแนบ

1

DSBlueprint to Roadmap

107 ครั้ง
2

DSBlueprint-Case

49 ครั้ง
3

DSBlueprint

30 ครั้ง
4

OSS-TDGA

60 ครั้ง