การอบรมหัวข้อ “เจาะลึก พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล คนไทยได้อะไรในยุค 4.0


22 November 2561
67

การอบรมหัวข้อ

“เจาะลึกพ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล คนไทยได้อะไรในยุค 4.0”

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.

 ณ โรงแรมสยาม แอท สยาม พระรามที่ 1 ชั้น 6 ห้อง FUNCTION SIX A

——————————————————

Click ลงทะเบียน
ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

Click ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน

กลุ่มเป้าหมาย   :  ผู้สื่อข่าวจำนวน 40 ท่าน

รายละะเอียดงาน :
    

         ด้วย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง) เป็นผู้กำกับดูแลสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยเมื่อวันอังคารที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. …. ตามที่ สพร. เสนอ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้มีคณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติ กำหนดหน่วยงานรับรองมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กำกับและติดตามการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ และศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐพร้อมให้ยกเลิกการเรียกเอกสารผู้ค้ากับภาครัฐ ภายใน ๒ ปีในการนี้ เพื่อให้ผู้สื่อข่าวเกิดความรู้ ความเข้าใจต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. …. สำหรับนำไปสื่อสารต่อประชาชน สร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโปรดคุณวรารัฐ 02 612 6000 ต่อ 3406

เอกสารแนบ

1
2
3
4

one stop service_OSS

0 ครั้ง
5