เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ (Chief Digital Officer for Management Level) ครั้งที่ 11 (อบรมวันที่ 14.09.61)


13 September 2561
29

เอกสารแนบ

1