เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ (Chief Digital Officer for Management Level) ครั้งที่ 2 (อบรมวันที่ 04.08.61) จำนวน 15 Files


18 สิงหาคม 2561
17

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ครั้งที่ 2_Digital_Economy_Plan-Book

0 ครั้ง