หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level)


13 June 2561
502

หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ

(Digital Leadership for Executive Level)

ทีดีจีเอ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการฯ

[สามารถ Download File PDF ประกาศรายชื่อจาก File Download ด้านล่างได้แล้ว]

[การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการอบรม

ดำเนินการกรอกใบสมัคร และ Scan ใบสมัครส่งกลับมายัง email: bda@dga.or.th เท่านั้น]

สถานที่จัดอบรม ณ ห้อง 202 ชั้น 2

อาคารสยามราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารระดับสูง (Executive) ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกระทรวง กรม จังหวัด หรือหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า อาทิ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต อัครราชทูต

ระยะเวลาการอบรม:

จำนวน 72 ชั่วโมง (12 วัน)

อบรมระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ถึง วันที่ 8 กันยายน 2561

ทุกวันศุกร์และเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

จำนวนผู้อบรมต่อหลักสูตร: ไม่เกิน 30 ท่าน

เอกสารแนบ

1
2
3

One Page NIDA_edit2

8 ครั้ง
4
5