โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA


29 January 2561
159

โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในหัวข้อ “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA

ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

๑. หลักการและเหตุผล

     ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล นั้น จากความสำคัญดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ. ) จึงได้ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช. ) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Development) เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และได้มีการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานี้

     ประกอบกับการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ มีความจำเป็นต้องมีการดำเนินการในหลายด้านเพื่อสนับสนุนการยกระดับการให้บริการและประสิทธิภาพของการใช้เงินงบประมาณรวมถึงการวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถบูรณาการได้ทุกภาคส่วนแต่ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐขาดทักษะด้านดิจิทัลที่นำไปสู่การคิดเชิงนวัตกรรมและความเข้าใจในกระบวนการในการดำเนินงาน ซึ่งนำไปสู่การการขาดการวางแผนที่ต้องการความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) กับภารกิจในด้านต่างๆ ขององค์กร (Business) ซึ่งเป็นผลให้เกิดความล้มเหลวในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านความคุ้มค่าในการบริหารงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สอดคล้องกับ Business Process ขององค์กร และการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ที่ไม่สามารถตอบโจทย์ Business Vision ขององค์กร รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่นำมาใช้มีความซับซ้อนเกินความจำเป็น 

     แนวทางการแก้ไขปัญหาปัญหาดังกล่าว คือ การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture ซึ่ง Enterprise Architecture (EA) คือ วิธีการที่ทำให้เกิดการบรูณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการบริหารงานที่เป็นภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร ด้านมาตรฐานข้อมูล ด้านการจัดกลุ่มงานหรือระบบงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่ในระดับปฏิบัติการไปจนถึงนโยบายขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถ ดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ซึ่งมีภารกิจในการดำเนินการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จึงได้มีการจัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในหัวข้อ “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA” ขึ้น เพื่อเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา Enterprise Architecture สำหรับหน่วยงานภาครัฐรวมถึงทำให้เกิดความชัดเจนของโครงสร้างในด้านต่างๆ ให้กับองค์กร เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการนำเอาระบบสารสนเทศเข้าไปสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการดำเนินการเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมทุกมิติตามหลักการของธรรมาภิบาล

๒. วัตถุประสงค์

     ๑. เพื่อให้เข้าใจแนวทางการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ที่เชื่อมโยงระหว่างพันธกิจองค์กรในด้านต่างๆ (Business) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

     ๒. เพื่อให้ทราบแนวทางการบรูณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการบริหารงานที่เป็นภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านกระบวนการทางธุรกรรมขององค์กร ด้านมาตรฐานข้อมูล ด้านการจัดกลุ่มธุรกรรมหรือระบบงาน การจัดกลุ่มทางเทคนิค อย่างเป็นระบบตั้งแต่ในระดับปฏิบัติการไปจนถึง นโยบายขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ๓. เพื่อให้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไอทีขององค์กรให้ไปสู่ความเป็นจริงด้วยวิธีบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการผลักดันการปฏิรูปกระบวนการทำงาน และผลักดันการออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรด้วยหลักการ EA ให้ประสบผลสำเร็จ

๓. ระยะเวลาการดำเนินโครงการอบรม

     ๑. ระยะที่ 1 จำนวน ๑ ครั้ง (อบรมจำนวน ๒ วัน)

     ๒. ระยะที่ 2 จำนวน ๑๐ ครั้ง (อบรมสัปดาห์ละ ๑ วัน)

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6
7
8

ครั้งที่ 2_080261_workshop

0 ครั้ง
9