โครงการอบรมเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล และการเตรียมความพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0


3 July 2560
840

สนใจรับข้อมูลการรับสมัครในรุ่นถัดไป Click

โครงการอบรมเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล

และการเตรียมความพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0
(โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง)

ความสำคัญของทักษะดิจิทัล

ในโลกที่เริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องมือสนับสนุนการทำงานเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง 

องค์กรต่างๆ รวมทั้ง โรงงานยาสูบ จะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาใช้ในการปรับปรุงให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร พร้อมกันนั้นจึงต้องพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรทุกๆ ด้าน ทั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยี บุคลากรที่ทำงานในสำนักงาน ในโรงงาน ภาคการผลิต ภาคการบริการ รวมถึงการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันที่จะต้องชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยปรับทั้งการวางแผนการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับองค์กร การปรับกระบวนการทำงานให้เข้ากับยุคดิจิทัล การปรับแลพัฒนาบุคลากรให้พร้อม ทั้งด้านทัศนคติสู่ยุคดิจิทัล ความรู้ดิจิทัล ทักษะดิจิทัล รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล ทั้งนี้ในเบื้องต้น โรงงานยาสูบ จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกฝ่าย ให้เปิดใจรับและมีทัศนคติที่ดีต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งนี้ รวมทั้งต้องความรู้ดิจิทัลและมีทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมต่อการทำงานและการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัล เพื่อให้พร้อมรับต่อกระบวนการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนายกและระดับความรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ให้แก่บุคลากร 3,060 คนด้วยการอบรมให้ความรู้ดิจิทัลและทักษะดิจิทัลเบื้องต้นที่ตรงกับการใช้งานของแต่ละบุคคล เตรียมความพร้อมต่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลสู่ระดับมาตรฐานสากลต่อไป ตามกระบวนการการปรับเปลียนสู่องค์กรดิจิทัล 
 • เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องดิจิทัลและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้นให้เป็นประโยชน์กับการทำงาน โดยสามารถสร้างงานและสื่อสารด้วยสื่อดิจิทัลที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อยอดการทำงานได้ต่อไป เพิ่มความมั่นใจในการทำงานในยุคดิจิทัลให้แก่บุคลากรของโรงงานยาสูบ 
 • เพื่อให้โรงงานยาสูบเป็นองค์กรต้นแบบที่ปรับองค์กรสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการนำพัฒนาบุคลากรไปพร้อมกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
  สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ
  (Thailand Digital Government Academy: TDGA)

  นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์ 081 985 0471

  เอกสารแนบ

  1
  2