การฝึกอบรมเชิงบรรยายในโครงการ Government Computer Emergency and Readiness Team (G-CERT)


6 May 2558
93

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.

ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา

—————————————————————————————————-

1.    หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยทาง สารสนเทศภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานภาครัฐเกิดความมั่นคงปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รวมถึงการให้คำปรึกษาสำหรับการวางแผนป้องกัน แก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามต่างๆ และเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานภาครัฐ ในการประสานงานทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือ ข่ายของหน่วยงานภาครัฐ

ด้วยเหตุนี้ทาง สรอ. จึงได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงบรรยายในโครงการดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐ ได้ตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนำไปวางแผนการป้องกันจากภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐได้รับประโยชน์ ในฐานะผู้ใช้บริการ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

2.    วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรภาครัฐ ได้รับรู้ถึงขั้นตอน และความสำคัญของการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ระบบปฏิบัติการของ เครื่องให้บริการขององค์กร และสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรม ไปพัฒนาต่อยอด เสริมศักยภาพของระบบสารสนเทศขององค์กร ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.    กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการอบรม หรือผู้ใช้บริการ G-Cloud ของ สรอ.

รายชื่อ : ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5

G-CERT_Basic Linux Hardening

2 ครั้ง