หลักสูตร Exchange Program รุ่นที่ 3


6 May 2558
200

หลักสูตร Exchange Program รุ่นที่ 3

เรื่อง Cloud computing for E-Government Service

รายละเอียดของหลักสูตร

แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร E-Government Exchange Program รุ่นที่ 3 เพื่อให้บุคลากรที่อยู่ในระดับบริหารของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ “Cloud Computing" พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ กับวิทยากร ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Cloud Computing โดยเฉพาะ  กรอบแนวคิดของการจัดอบรมหลักสูตรฯ นี้  สามารถอธิบายโดยแผนภาพได้ดังนี้

รูปแบบการอบรม

– เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม

– การเรียนรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์การทำงานของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Cloud Computing โดยเฉพาะ

ระยะเวลาการอบรม

ระหว่างวันที่ 5 กันยายน ถึง 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน รวมจำนวน 10 ครั้ง) แบ่งเป็น

1. การอบรมและดูงานภายในประเทศ จำนวน 9 ครั้ง

2. การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ณ ประเทศญี่ปุ่น 1 ครั้ง (จำนวน 7 วัน)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรม

หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจ

ผู้อำนวยการด้านการวางแผนหรือนโยบาย ผู้อำนวยการด้านงบประมาณ ผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ชำนาญการหรือเทียบเท่า ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

ค่าลงทะเบียนอบรม

150,000 บาทต่อท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รับสมัครจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่าน   ขยายจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเป็น 25 ท่าน (เท่านั้น)

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

หากสนใจหรือมีข้อสงสัย: ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี 02 612 6000 ต่อ 3603 หรือ ต่อ 3604

รายชื่อ : ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18