การฝึกอบรมเชิงบรรยายภายใต้โครงการ Government Computer Emergency and Readiness Team (G-CERT) ครั้งที่ 1/2558


6 May 2558
181

การฝึกอบรมเชิงบรรยายภายใต้โครงการ

Government Computer Emergency and Readiness Team (G-CERT)

กรอบแนวคิดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Policy)

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ณ โรงแรม Pathumwan Princess ห้อง Jamjuree Ballroom A ชั้น M

เวลา                                           รายละเอียด

08.30 – 09.00 น.                                     ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.                                     ประธานกล่าวเปิดงาน

09.15 – 12.00 น.                                     แนวทางการสร้างนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้

                                                             นำไปใช้งานได้จริง

                                                             โดย  ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์

                                                             หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

                                                             ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

12.00 – 13.00 น.                                     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 1ุ6.30 น.                                     การนำนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศไปใช้ในองค์กร

                                                             อย่างมีประสิทธิภาพ

                                                             โดย  ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์

                                                             ผู้จัดการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                             ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ขอสงวนสิทธิ์ รับเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เท่านั้น

ท่านสามารถ download เอกสารโครงการ กำหนดการฝึกอบรม แผนที่สถานที่จัดงาน และรายชื่อหน่วยงานที่เรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ได้ จากเอกสาร dowload ด้านล่างนี้ครับ

หมายเหตุ

กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอยู่ในระหว่างเรียนเชิญวิทยากร หากมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ได้แจ้งกลับยังท่าน ทางทีมงานขออภัยมา ณ โอกาสนี้

รายชื่อ : ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

 

เอกสารแนบ

1
2

2558

7 ครั้ง
3
4
5