(ผู้พัฒนาระบบ) การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางขอบเขตการพัฒนาระบบกลางตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒


2 March 2563
357

(ผู้พัฒนาระบบ) การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางขอบเขตการพัฒนาระบบกลาง

ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของกฎหมาย  พ.ศ. ๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

หลักการและเหตุผล

  ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๑ ได้กำหนดให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. รับผิดชอบในการจัดให้มี บำรุงรักษา และพัฒนาระบบกลาง ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้ว

          เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สพร. ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการกำหนดแนวทางและขอบเขตการพัฒนาระบบกลาง ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยงที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายประชาชน ขึ้นในเบื้องต้นแล้ว จึงได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางและขอบเขตการพัฒนาระบบกลาง เพื่อให้สามารถใช้ในการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลจากผู้พัฒนาระบบต่อแนวทางและขอบเขตการพัฒนาระบบกลางตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
 • เพื่อให้ได้ข้อมูลนำมาใช้ประกอบในการกำหนดคุณสมบัติเชิงเทคนิค และขอบเขตการดำเนินงาน (Terms of Reference: TOR) ที่เหมาะสม มีความเป็นไปได้ และดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ภายใต้กรอบงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด
 • เป้าหมายโครงการ

           จัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติเชิงเทคนิค และขอบเขตการดำเนินงาน (Terms of Reference: TOR) ที่เหมาะสม มีความเป็นไปได้ และดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายใต้กรอบงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด

  กลุ่มเป้าหมาย          

  ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ของประเทศไทยที่มีความต้องการพัฒนาระบบกลางตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐ คน

  * หมายเหตุ  สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ (จนถึงวันที่ 20 มี.ค. 2563) คุณกนกศรี สมส่งกุล อีเมล kanoksri.somsongkul@dga.or.th 026126000 ext 85112 Mobile 08 1685 0007

  เอกสารแนบ

  1
  2
  3