งานจัดประชาพิจารณ์ ร่างมาตรฐาน GSI และ GSI-Network


28 August 2562
336

งานจัดประชาพิจารณ์ ร่างมาตรฐาน GSI และ GSI-Network

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น.

ณ  ห้องประชุมเคนซิงตั้น ชั้น 5 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

—————–

          มาตรฐานบริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย เป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัยสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยมาตรฐานนี้จะครอบคลุมถึงบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐได้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐมีความมั่นคงปลอดภัย มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งมอบบริการที่ดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้แก่ประชาชน  โดยในส่วนของ ร่าง มาตรฐานนั้นมีการพูดถึง สถาปัตยกรรมของโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ข้อกำหนดของผู้ให้บริการ ด้านการบริการ  ด้านความมั่นคงปลอดภัย  ด้านบุคคลากร ด้านระดับการให้บริการ ด้านการตรวจสอบและรับรองการคัดเลือกผู้ตรวจสอบและผู้ให้บริการ และด้านการอ้างอิงมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น มอก. 27001 (information security) และ มอก. 23001(Services management)

         ร่างมาตรฐาน GSI ได้กำหนดปัจจัยต่างๆที่ระบบเครือข่ายจำเป็นต้องมี เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย  มีความพร้อมใช้ (Availability)ที่ดีขึ้น โดยผู้ให้บริการจะถูกประเมินและให้คะแนนต่างๆตามที่ระบุในมาตรฐาน GSI  เช่นการประเมินค่า SLA ของวงจรผู้ใช้งานปลายทาง หรือ Last mile การประเมินวงจรสำหรับสื่อสารมายังหน่วยงานกลาง GIX วงจรสื่อสาร Internet ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การประเมินการให้บริการแบบ Online การควบคุมคุณภาพการติดตั้ง ให้ใช้เวลาในขอบเขตที่เหมาะสม และ การตรวจสอบประเมินการให้บริการของ Contact center ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยทำให้ภาครัฐสามารถได้รับบริการที่ดีเยี่ยมทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากผู้ให้บริการที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน GSI อันจะส่งผลดีต่อการให้บริการภาคประชาชนในท้ายที่สุด

           จึงขอเชิญแสดงท่านผู้เกี่ยวข้องหรืออยากแสดงความคิดเห็น สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐาน มรด. 1001 (DGS 1001(CDV)) และ มรด. 1002(DGS 1002(CDV)" ด้วยการโหลดแบบฟอร์ม แบบเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานของ สพร และส่งกลับมายังช่องทางต่อไปนี้

1 ทางไปรษณีย์ : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางนํ้า แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

2 ทางโทรสาร : 0 2612 6011

3 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : iti_division@dga.or.th

 

ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2562

เอกสารแนบ

1

DGS 1001(CDV)

17 ครั้ง
2

DGS 1002(CDV)

14 ครั้ง
3
4

GSI-Presentation-Public Hearing v3.1

21 ครั้ง